ข้อมูลทั่วไป

ระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคจากอาหารเป็นสื่อในโรงเรียน

เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อดำเนินการเฝ้าระวังเชิงรุกเกี่ยวกับโรคซึ่งมีสาเหตุจากการบริโภคอาหารและน้ำ โดยทำการเฝ้าระวังทั้งทางด้านพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ เช่น สุขอนามัยในการบริโภคอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร และเฝ้าระวังด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน รวมทั้งการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยของนักเรียน โดยเฉพาะโรคจากการได้รับสารพิษและเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายอันเนื่องมากจากการบริโภคอาหารของนักเรียน เพื่อจะตอบโต้อย่างทันท่วงที และไม่ก่อให้เกิดการระบาดของโรคในอนาคต โดยมีนักเรียนแกนนำและครูอนามัยโรงเรียน พร้อมทั้งระบบสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และรายงานผล เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินนี้