เข้าสู่ระบบ

การขอสิทธิ์ในการใช้ระบบ

1. ผู้ประสานงานโรงเรียนสามารถแจ้งชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมชื่อโรงเรียนมายังผู้ดูแลระบบที่ oil_n2001@hotmail.com

2.ผู้ใช้ระบบในโรงเรียนสามารถขอรับ username และ password ได้ที่ผู้ประสานงานโรงเรียน