รายงานการเฝ้าระวังโรคจากอาหารเป็นสื่อ

การจัดการสิ่งแวดล้อม

  สภาพแวดล้อม ผลประเมิน
1 สถานที่รับประทาน เตรียม ปรุงอาหาร สะอาด เป็นระเบียบ
2 สถานที่รับประทาน เตรียม ปรุงอาหาร มีการระบายอากาศที่ดี
3 สถานที่รับประทาน เตรียม ปรุงอาหาร ไม่มีแมลงหรือสัตว์พาหะนำโรค
4 ถังขยะไม่รั่วซึมและมีฝาปิดมิดชิด
5 ไม่มีขยะล้นถัง
6 ระบายน้ำจากครัวและที่ล้างภาชนะอุปกรณ์ลงสู่ท่อระบายหรือแหล่งบำบัด
7 บ่อดักเศษอาหารและดักไขมันใช้การได้ดี
8 ห้องส้วม มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี มีน้ำใช้เพียงพอ
9 ถังเก็บอุจจาระไม่ชำรุด และไม่ปล่อยอุจจาระหรือน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อม
10 บริเวณโรงเรียนไม่มีพืชพิษ หรือหากมีการปลูกไว้ใช้ประโยชน์หรือประกอบการสอนต้องติดชื่อต้นไม้พร้อมคำเตือนห้ามรับประทาน
11 มีแหล่งน้ำที่สะอาด ผ่านการกรองเชื้อโรค
12 มีแหล่งน้ำใช้ที่สะอาด