รายงานการเฝ้าระวังโรคจากอาหารเป็นสื่อ

ทั้งหมด ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4

พฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหาร

  พฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการ ร้อยละ
1 แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขนและผ้ากันเปื้อนขณะปรุงอาหาร 80
2 ใส่หมวกคลุมผมขณะปรุงอาหาร 50
3 ตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอ 60
4 ล้างมือก่อนเตรียมและปรุงอาหาร 80
5 ไม่ชิมอาหารด้วยทัพพีสำหรับปรุงอาหาร 90
6 ไม่สูบบุหรี่ในบริเวณที่ประกอบหาร 90
7 ไม่เลี้ยงสัตว์ในบริเวณที่ประกอบหาร 70
8 ไม่เก็บผลไม้ ผัก และเนื้อสัตว์ปะปนกัน 90
9 ไม่เตรียมหรือปรุงอาหารบนพื้นหรือบนโต๊ะที่ต่ำกว่า 60 เซนติเมตร 90
10 แยกเขียงสำหรับหั่นอาหารดิบ ผัก ผลไม้ และอาหารสุกออกจากกัน 60
11 แยกมีดสำหรับหั่นอาหารดิบ ผัก ผลไม้ และอาหารสุกออกจากกัน 50
12 ไม่ใช้เขียงที่มีรอยแตกร้าวหั่นอาหาร 70
13 เก็บอาหารที่ปรุงสุกแล้วในภาชนะที่สะอาดปกปิดมิดชิด 70
14 อุ่นวัตถุดิบสำเร็จรูป เช่น ไข่ต้ม เลือดไก่ ก่อนให้เด็กรับประทาน 60
15 อาหารพร้อมรับประทานที่เสี่ยงต่อการเน่าเสียง่ายและเก็บนานเกิน 24 ชั่วโมง ต้องไม่นำมาให้เด็กรับประทาน 90
16 อาหารที่เสี่ยงต่อการเน่าเสียง่ายเมื่อปรุงเสร็จแล้วต้องเก็บในที่เย็น 80
17 บรรจุภัณฑอาหารสำหรับเตรียมอาหารพร้อมรับประทานที่เสี่ยงต่อการเน่าเสียได้ง่าย เช่น อาหารกระป๋อง เมื่อถูกเปิดต้องใช้ให้หมดในคราวเดียว 70
18 อาหารที่เสี่ยงต่อการเน่าเสียง่ายต้องอุ่นในอุณหภูมิเท่ากับ 60 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า ยกเว้นขณะเตรียม/ปรุง และการทำให้เย็น 70
19 อาหารที่เสี่ยงต่อการเน่าเสียง่ายต้องเก็บในอุณหภูมิเท่ากับ 5 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า ยกเว้นขณะเตรียม/ปรุง และการทำให้เย็น 70
20 ล้างภาชนะอย่างน้อย 2 ขั้นตอนโดยใช้น้ำยาล้างภาชนะและน้ำสะอาด 70
21 เก็บนมพาสเจอไรส์ในอุณหภูมิไว้ในอุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส 80
22 ไม่เก็บนมพาสเจอไรสไว้เกิน 10 วันนับจากวันผลิต 80