รายงานการเฝ้าระวังโรคจากอาหารเป็นสื่อ

ทั้งหมด ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4

พฤติกรรมสุขอนามัยการบริโภคอาหาร

  พฤติกรรมสุขอนามัยการบริโภคอาหารของนักเรียน ร้อยละ
1 ล้างมือก่อนรับประทานอาหารหรือขนมทุกครั้ง 60.8
2 ตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอ 85.4
3 ไม่ใช้มือสัมผัสสัตว์ 82.6
4 ไม่สัมผัสของเล่นหรือโทรศัพท์ขณะรับประทานอาหาร 67.5
5 ไม่ใช้แก้วน้ำดื่มร่วมกับผู้อื่น 73.3
6 รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ 66.5
7 ดื่มน้ำบรรจุขวดหรือน้ำที่ผ่านการกรองและฆ่าเชื้อโรค 87.6
8 ไม่ดื่มนมที่กล่องหรือถุงมีรอยแตก 93.2
9 ไม่สัมผัสหรือรับประทานพืชพิษ เช่น เม็ดละหุ่ง เห็ด ดอกลำโพง มะกล่ำตาหนู สบู่ดำ 92.2
10 ไม่สัมผัสหรือรับประทานสัตว์มีพิษ เช่น ไข่คางคก ปลาปั๊กเป้า แมงดาทะเล 94