รายงานการเฝ้าระวังโรคจากอาหารเป็นสื่อ

ทั้งหมด ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

พฤติกรรมสุขอนามัยการบริโภคอาหาร

  พฤติกรรมสุขอนามัยการบริโภคอาหารของนักเรียน ร้อยละ
1 ล้างมือก่อนรับประทานอาหารหรือขนมทุกครั้ง 60.5
2 ตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอ 85.5
3 ไม่ใช้มือสัมผัสสัตว์ 83.2
4 ไม่สัมผัสของเล่นหรือโทรศัพท์ขณะรับประทานอาหาร 68.1
5 ไม่ใช้แก้วน้ำดื่มร่วมกับผู้อื่น 73.2
6 รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ 66.1
7 ดื่มน้ำบรรจุขวดหรือน้ำที่ผ่านการกรองและฆ่าเชื้อโรค 87.6
8 ไม่ดื่มนมที่กล่องหรือถุงมีรอยแตก 93.4
9 ไม่สัมผัสหรือรับประทานพืชพิษ เช่น เม็ดละหุ่ง เห็ด ดอกลำโพง มะกล่ำตาหนู สบู่ดำ 92.4
10 ไม่สัมผัสหรือรับประทานสัตว์มีพิษ เช่น ไข่คางคก ปลาปั๊กเป้า แมงดาทะเล 94.2