รายงานการเฝ้าระวังโรคจากอาหารเป็นสื่อ

ทั้งหมด ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4

พฤติกรรมสุขอนามัยการบริโภคอาหาร

  พฤติกรรมสุขอนามัยการบริโภคอาหารของนักเรียน ร้อยละ
1 ล้างมือก่อนรับประทานอาหารหรือขนมทุกครั้ง 81.8
2 ตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอ 81.8
3 ไม่ใช้มือสัมผัสสัตว์ 45.5
4 ไม่สัมผัสของเล่นหรือโทรศัพท์ขณะรับประทานอาหาร 27.3
5 ไม่ใช้แก้วน้ำดื่มร่วมกับผู้อื่น 81.8
6 รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ 90.9
7 ดื่มน้ำบรรจุขวดหรือน้ำที่ผ่านการกรองและฆ่าเชื้อโรค 90.9
8 ไม่ดื่มนมที่กล่องหรือถุงมีรอยแตก 81.8
9 ไม่สัมผัสหรือรับประทานพืชพิษ เช่น เม็ดละหุ่ง เห็ด ดอกลำโพง มะกล่ำตาหนู สบู่ดำ 81.8
10 ไม่สัมผัสหรือรับประทานสัตว์มีพิษ เช่น ไข่คางคก ปลาปั๊กเป้า แมงดาทะเล 81.8